.

مدیکال تلنت

جدیدphoto_2017-07-18_01-33-28
توضیحاتتجهیزات آزمایشگاهی ملوکولی-عمومی -ژنتیک
جدید10
توضیحاتمسئول فنی شیفت عصر حوالی یافت آباد
جدیدIMG_20170906_180514
توضیحاتاطفال ، زیبایی، بزرگسال,درمان ریشه،پروتز
جدیدphoto_2017-09-17_15-35-29
جدیدphoto_2017-09-17_14-29-26
جدیدDSC_1112 copy_edited
توضیحاتگاز طبی غیر استریل ، استریل ، انواع باند
جدیدIMG_20170903_184705_112
جدیدphoto_2017-09-18_11-28-20
توضیحاتنیازمند دندانپزشک خانم با پروانه تهران
جدیدIMG_5808
توضیحاتخواستار همكارى با بخش مديكال
جدیدآ5
جدیدphoto_2017-09-16_11-15-42
توضیحاتتامین کلیه نیازهای عمومی و تخصصی مطب ها